Bài 1: Tính bằng cách hợp lý a) ( 27 – 145 ) + 145 b) 126 – 98 – 2 c) 1 – ( 1234 – 999 ) d) -567 – ( 165 – 576 ) Cíu em v

Bài 1: Tính bằng cách hợp lý
a) ( 27 – 145 ) + 145
b) 126 – 98 – 2
c) 1 – ( 1234 – 999 )
d) -567 – ( 165 – 576 )
Cíu em với :(( 50 đỉm lận đó ặ

2 bình luận về “Bài 1: Tính bằng cách hợp lý a) ( 27 – 145 ) + 145 b) 126 – 98 – 2 c) 1 – ( 1234 – 999 ) d) -567 – ( 165 – 576 ) Cíu em v”

 1. Giải đáp:
  a) 27
  b) 26
  c) -234
  d) -165
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) (27-145)+145
  =27-145+145
  =27+(-145+145)
  =27+0
  =27
  b) 126-98-2
  =126-(98+2)
  =126-100
  =26
  c) 1-(1234-999)
  =1-1234+999
  =(1+999)-1234
  =1000-1234
  =-234
  d)-576-(165-576)
  =-567-165+576
  =(-575+576)-165
  =0-165
  =-165

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết
  a) ( 27 – 145 ) + 145 = 27 – 145 + 145
                                   = 27 + ( – 145 – 145 )
                                   = 27 + 0
                                   = 27
  b) 126 – 98 – 2 = 126 – ( 98 + 2 )
                          = 126 – 100
                          = 26
  c) 1 – ( 1234 – 999 ) = 1 – 1234 + 999
                                  = ( 1 + 999 ) – 1234
                                  = 1000 – 1234
                                  = -234
  d) -567 – ( 165 – 567 ) = ( – 567 ) – 165 + 576
                                      = ( 576 – 676 ) – 165
                                      = 0 – 165
                                      = -165
  $#ZiiiiOvO$
  $#<3$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới