Bài 1:Tính hợp lí a)5/6-(1/3+1/2).20% c)9,5+(-13,2)+12,5+(-0,8)

Bài 1:Tính hợp lí
a)5/6-(1/3+1/2).20%
c)9,5+(-13,2)+12,5+(-0,8)Viết một bình luận

Câu hỏi mới