bài 1 viết tập hợp các số nguyên x biết a, -36/9 < x < -15/5 b, -27/3 < x < 12/4 c, -21/7 < x < -12/6

bài 1 viết tập hợp các số nguyên x biết
a, -36/9 < x < -15/5
b, -27/3 < x < 12/4
c, -21/7 < x < -12/6
giải hộ em bài này với ạ , em cần gấp lắm ạ , e cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới