Bài 13.5:Các tổng sau là số nguyên tố hay hợp số: a)2.7.12+49.53 b)3.4.5+2020.2021.2022

Bài 13.5:Các tổng sau là số nguyên tố hay hợp số:
a)2.7.12+49.53
b)3.4.5+2020.2021.2022

2 bình luận về “Bài 13.5:Các tổng sau là số nguyên tố hay hợp số: a)2.7.12+49.53 b)3.4.5+2020.2021.2022”

 1. Bài 13:
  Gọi A = 2.7.12+49.53
  Vì 2.7.12 $\vdots$ 7 ; 49.53 = 7.7.53 $\vdots$ 7 
  ⇒ A $\vdots$ 7 
  ⇒ A là hợp số

  b, Gọi B = 3 . 4 . 5 + 2020 . 2021 . 2022
  Vì 3 . 4 . 5 $\vdots$ 2 ; 2020 . 2021 . 2022 $\vdots$ 2 
  ⇒  B $\vdots$ 2 
  ⇒ B là hợp số

  Chúc học tốt, xin hay nhất 

  Trả lời
 2. a ) 2 . 7 . 12 + 49 . 53
  Tận cùng bằng 2 khi nhân với 7 và nhân với 2 là : 
  2 . 2 . 7 = $\overline{…8}$
  Tận cùng bằng 9 khi nhân với 3 là :
  9 . 3 = $\overline{…7}$
  Ta có :
  $\overline{…8}$ + $\overline{…7}$ = $\overline{…5}$
  Tận cùng = 5 chia hết cho 5 nên là hợp số .
  b ) 3 . 4 . 5 + 2020 . 2021 . 2022
  Tận cùng bằng 3 nhân với 4 nhân với 5 sẽ có tận cùng là :
  3 . 4 . 5 = $\overline{…0}$
  Tận cùng bằng 0 nhân với 1 nhân với 2 sẽ có tận cùng là :
  0 . 1 . 2 = $\overline{…0}$
  Ta có tận cùng : 
  $\overline{…0}$ + $\overline{…0}$ = $\overline{…3}$
  Số có tận cùng bằng 0 chia hết cho 5 nên là hợp số.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới