Bài 2: Quy đồng mẫu các phần số sau: a) -11 – 27 35 ———– ; ——– và ——– . 30

Bài 2: Quy đồng mẫu các phần số sau:
a) -11 – 27 35
———– ; ——– và ——– .
30 60 200
b) 5 – 3 -45
——— ;- ———– và ———–
21 28 108
c) – 13 -7
———— và ————-
240 80
Viết một bình luận