Bài 3.43 : Tính hợp lí : 23 . ( 14 + 17 ) . 23 . ( 8 + 12 )

Bài 3.43 : Tính hợp lí :
23 . ( 14 + 17 ) . 23 . ( 8 + 12 )

2 bình luận về “Bài 3.43 : Tính hợp lí : 23 . ( 14 + 17 ) . 23 . ( 8 + 12 )”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  23 . ( 14 + 17 ) . 23 . ( 8 + 12 )
  = 23 . 31 . 23 . 20
  = ( 23 . 23 ) . ( 31 . 20 )
  = 529 . 620
  = 327980
  Vậy 23 . ( 14 + 17 ) . 23 . ( 8 + 12 ) = 327980

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới