Bài 33: Chứng minh rằng tích của ba số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 48.

Bài 33: Chứng minh rằng tích của ba số chẵn liên tiếp thì chia hết cho 48.Viết một bình luận

Câu hỏi mới