Bài 5: A = 1 + 2 + 2 ² + 2 ³ +……… + 2^100 + 2^101 Chứng minh A : 7

Bài 5: A = 1 + 2 + 2 ² + 2 ³ +……… + 2^100 + 2^101
Chứng minh A : 7

1 bình luận về “Bài 5: A = 1 + 2 + 2 ² + 2 ³ +……… + 2^100 + 2^101 Chứng minh A : 7”

 1. Giải đáp:
  Ta có:
  A=1+21+22+…+2100+2101A=1+21+22+…+2100+2101
  = (1+2+22)+(23+24+25)+…+(299+2100+2101)(1+2+22)+(23+24+25)+…+(299+2100+2101)
  = (1+2+22)+22.(1+2+22)+…+299.(1+2+22)(1+2+22)+22.(1+2+22)+…+299.(1+2+22)
  = (1+2+22).(1+22+26+…+299)(1+2+22).(1+22+26+…+299)
  = 7.(1+22+26+…+299)77.(1+22+26+…+299)7
  (Vì 77)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới