Bài 5: tiìm GTNN của: A= -7 + (x=1)^2 B= (x-2)^2 + 17 Bài 6: Tìm GTLN của: M = 5 – (x+1)^2 N = -(x-2)^2 +3 P= 5 : (x+1)^2 +

Bài 5: tiìm GTNN của:
A= -7 + (x=1)^2
B= (x-2)^2 + 17
Bài 6: Tìm GTLN của:
M = 5 – (x+1)^2
N = -(x-2)^2 +3
P= 5 : (x+1)^2 +4Viết một bình luận

Câu hỏi mới