Bài 6 : Tính hợp lí a. (-4).(+3).(-125).(+25) b. 31.(-13)+27.31+(-14).(-31) Bài 7 : tìm x (4x+3) chia hết (x-2)

Bài 6 : Tính hợp lí
a. (-4).(+3).(-125).(+25)
b. 31.(-13)+27.31+(-14).(-31)
Bài 7 : tìm x
(4x+3) chia hết (x-2)

2 bình luận về “Bài 6 : Tính hợp lí a. (-4).(+3).(-125).(+25) b. 31.(-13)+27.31+(-14).(-31) Bài 7 : tìm x (4x+3) chia hết (x-2)”

 1. a)
  (-4).3.(-125).25
  =(-25.4).(-125.3)
  =(-100).(-375)
  =100.375
  =37500
  b)
  31.(-13)+27.31+(-14).(-31)
  =31.(-13)+31.27+31.14
  =31.(-13+27+14)
  =31.28
  =868
  Bài 7:
  4x+3 \vdots x-2
  =>4.(x-2)+11 \vdots x-2
  =>11 \vdots x-2
  =>(x-2) in Ư(11)={1;-1;11;-11}
  =>x in {3;1;13;-9} 

  Trả lời
 2. \bb\text{BÀI 6}
  a)
  (-4)×(+3)×(-125)×(+25)
  =[(-4)×(-125)]×[(+3)×(+25)]
  =500×75
  =37500
  b)
  31×(-13)+27×31+(-14)×(-31)
  = 31×(-13)+27×31+14×31
  = 31×(-13+27+14)
  = 31×28
  = 868
  \bb\text{BÀI 7}
  Ta có: (4x+3) \vdots (x-2) => [4x+3]/[x-2] in ZZ
  => [4(x-2)]/[x-2]=[4x-8+11]/[x-2]=4+[11]/[x+2]
  Mà 4 in ZZ nên [11]/[x+2] in ZZ
  => 11 \vdots (x+2)
  => x+2 in Ư(11)
  => x+2 in {+-1;+-11}
  => x in {-1;-3;9;-13}
  Vậy x in {-1;-3;9;-13}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới