bài tìm n thuộc Z để p/s sau là số nguyên:3n+2/n-1

bài tìm n thuộc Z để p/s sau là số nguyên:3n+2/n-1Viết một bình luận

Câu hỏi mới