Bạn Bảo đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc được 1 3 số trang, ngày thứ hai đọc được 3 4 số trang còn lại.

Bạn Bảo đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc
được
1
3
số trang, ngày thứ hai đọc được
3
4
số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc tiếp 20
trang thì xong quyển sách. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Viết một bình luận