Bạn Hà đọc một cuốn sách trong `3` ngày. Ngày thứ nhất Hà đọc được `1/3` số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc `3/5` số trang s

Bạn Hà đọc một cuốn sách trong `3` ngày. Ngày thứ nhất Hà đọc được `1/3` số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc `3/5` số trang sách còn lại. Ngày thứ ba, Hà đọc nốt `40` trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

2 bình luận về “Bạn Hà đọc một cuốn sách trong `3` ngày. Ngày thứ nhất Hà đọc được `1/3` số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc `3/5` số trang s”

 1. @ Huri
                                                           Bài giải
  Tổng số trang sách ngày thứ nhất bạn Hà đã đọc được tất cả là :
                     1 – 1/3 = 2/3 ( số trang sách )
  Tổng số trang sách ngày thứ hai bạn Hà đã đọc được tất cả là :
                     2/3 × 3/5 = 2/5 ( số trang sách )
  Tổng số trang sách của cuốn sách có tất cả là :
                      40 : ( 1 – 1/3 – 2/5 )  = 150 ( trang sách )
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ngày thứ nhất bạn Hà đọc được số trang sách là:
  1-1/3 = 2/3 (trang)
  ngày thứ hai bạn Hà đọc được số trang sách là:
  2/3 × 3/5 = 2/5 (trang)
  quyển sách có số trang là :
  40 ÷ ( 1 – 1/3 – 2/5 ) = 150 (trang)
  Đ/S : . . .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới