biết rằng x+7 chia hết cho 4.chứng tỏ rằng 2x+6 chia hết cho 4

biết rằng x+7 chia hết cho 4.chứng tỏ rằng 2x+6 chia hết cho 4

1 bình luận về “biết rằng x+7 chia hết cho 4.chứng tỏ rằng 2x+6 chia hết cho 4”

 1. Ta có: x + 7 \vdots 4 (gt)
  => 2(x + 7) \vdots 4
  Lại có: 2(x + 7) + (2x + 6)
  = 2x + 14 + 2x + 6
  = 4x +20
  = 4(x + 5) \vdots 4
  Mà 2(x + 7) \vdots 4 (cmt)
  => 2x + 6 \vdots 4 (đpcm)
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới