Bỏ dấu ngoặc rồi tính 1) (a+b+c)-(a-b+c) 2) (a-b+c)+(a-b)-(a-b-c) 3) -(a-b-c)-(-a+b+c)-(a-b+c) 4) (a-b+c-d)-(a+b+c+d) 5) (-a+

Bỏ dấu ngoặc rồi tính
1) (a+b+c)-(a-b+c)
2) (a-b+c)+(a-b)-(a-b-c)
3) -(a-b-c)-(-a+b+c)-(a-b+c)
4) (a-b+c-d)-(a+b+c+d)
5) (-a+b-c)+(a-b)-(a-b+c)
6) -(a-b-c)+(b-c+d)-(a+b+d)Viết một bình luận

Câu hỏi mới