Bốn khối của một trường THCS trồng được 150 cây xanh. Số cây khối 6 trồng được bằng 30%số cây. Số cây khối 7 trồng được bằng

Bốn khối của một trường THCS trồng được 150 cây xanh. Số cây khối 6 trồng được bằng 30%số cây. Số cây khối 7 trồng được bằng 2/5 số cây còn lại. Số cây khối 8 trồng được bằng 125% số cây khối 9. Tính số cây mỗi khối đã trồng.
Viết một bình luận