c, (3x4x2^16)^2 11×2^13×4^11-16^9

c, (3x4x2^16)^2
11×2^13×4^11-16^9Viết một bình luận

Câu hỏi mới