Các phân số sau có bằng nhau không vì sao? a. 4/8 và -1/2 b. 1/-6 và -3/-18 c. -2/9 và 6/-27

Các phân số sau có bằng nhau không vì sao?
a. 4/8 và -1/2
b. 1/-6 và -3/-18
c. -2/9 và 6/-27



Viết một bình luận

Câu hỏi mới