cách số sau có là số chính phương ko A=10.11.12.13.14.15…..20 B=31+32+33+…+3100 C=11+112+113

cách số sau có là số chính phương ko
A=10.11.12.13.14.15…..20
B=31+32+33+…+3100
C=11+112+113Viết một bình luận

Câu hỏi mới