Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): a) 6, 3 + 4, 9 + (- 6, 3)

Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 6, 3 + 4, 9 + (- 6, 3)
b) – 5/7 . 4/11 + -5 7 . 7/11
c)1 1/6.2^2- 0,5 : 3/10 + 3/4
Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x:
a) x – 2/3 = – 7/15
b) 4/9 – 7/12 * x = 1/3
c) x – 5, 1 = 7, 2 – 2.1, 5

2 bình luận về “Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): a) 6, 3 + 4, 9 + (- 6, 3)”

 1. Giải đáp:_Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 6, 3 + 4, 9 + (- 6, 3)
  = <6,3+(-6,3)>+4,9
  =0+4,9
  =4,9
  b)$\frac{-5}{7}$. $\frac{4}{11}$+$\frac{-5}{7}$.$\frac{7}{11}$ 
  =$\frac{-5}{7}$.($\frac{4}{11}$+$\frac{7}{11}$ )
  =$\frac{-5}{7}$. $\frac{11}{11}$ 
  =$\frac{-5}{7}$.1
  =$\frac{-5}{7}$
  c)1$\frac{1}{6}$ .$2^{2}$ -0,5:$\frac{3}{10}$ +$\frac{3}{4}$ 
  =$\frac{7}{6}$ .4 -0,5:$\frac{3}{10}$ + $\frac{3}{4}$ 
  =$\frac{14}{3}$ -$\frac{5}{3}$ + $\frac{3}{4}$ 
  =3+ $\frac{3}{4}$ 
  =$\frac{15}{4}$ 
  Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x: a) x – 2/3 = – 7/15
                                             x= (-7/15)+2/3
                                              x=1/5
  Vậy x=1/5
  b) 4/9 – 7/12 * x = 1/3
               7/12*x=4/9-1/4
              7/12*x=7/36
                      x=7/36:7/12
                      x=1/3
  Vậy x=1/3
  c) x – 5, 1 = 7, 2 – 2.1, 5
     x-5,1=7,2-3
      x-5.1=4,2
      x= 4,2+5,1
      x=9,3
  Vậy x =9,3
  @quynhanhcutetoω
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Câu 1 
  a) 6,3 + 4,9 + ( -6,3)
  = 6,3 + 4,9 – 6,3
  = 6,3  – 6,3 + 4,9
  =0 + 4,9
  = 4,9
  b) -5/7 * 4/11 + (-5)/7 * 7/11
  = (-5)/7 * ( 4/11 + 7/11)
  = (-5)/7 * 1
  = (-5)/7
  c) 1 1/6 * 2^2 – 0,5 : 3/10 +3/4
  = 7/6 * 4 – 1/2 * 10/3 + 3/4
  = 14/3 – 5/3 + 3/4
  = 3 +3/4
  = 12/4 + 3/4
  = 15/4
  Câu 2
  a) x-2/3 = (-7)/15
  => x= (-7)/15 + 2/3
  => x=1/5
  Vậy x=1/5
  b) 4/9 – 7/12 * x = 1/3
  => (7)/12 * x = 4/9 – 1/3
  => 7/12 *x = 1/9
  => x= 1/9 : 7/12
  => x=4/21
  Vậy x=4/21
  c) x-5,1 = 7,2 – 2. 1,5
  => x-5,1 = 7,2 -3
  => x-5,1 = 4,2
  => x= 4,2 + 5,1
  => x=9,3
  Vậy x=9,3

  Trả lời

Viết một bình luận