Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của t

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?
Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?

2 bình luận về “Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của t”

 1. C1:
  Ta có: B(3) = {0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30;33;36;39;42;45;48;51;54;57;…}
            Ư(54) = {1;2;3;6;9;18;27;54}
  => Các số vừa là bội của 3 vừa là bội của 54 là: 3;6;9;18;27;54
  C2: 
  Ư(180) = {1;2;3;4;5;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}
  P là tâp hợp các ước không nguyên tố của P 
  => P = {1;4;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}
  => P có 1 phần tử

  Trả lời
 2. a/ các số là bội của 3 :{ 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 ; 45 ; 48 ; 51 ; 54 ; 57 ;…} các số là ước của 54 :{ 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54}
    Vậy các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là :{ 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 }
  tổng cộng cố 6 số 
  b/ cặp các ước của 180
   Ư( 180 ) = { 1 ; 180 ; 2 ; 90 ; 3 ; 60 ; 4 ; 45 ; 5 ; 36 ; 6 ; 30 ; 9 ; 20 ; 10 ; 18 ; 15 ; 12 }
  P là tập hợp các ước không nguyên tố của 180
  => P = { 1 ; 180 ; 90 ; 60 ; 4 ; 45 ; 36 ; 6 ; 30 ; 9 ; 20 ; 10 ; 18 ; 15 ; 12 }
  tập hợp P có 15 phần tử
  Vậy số phần tử của tập hợp P là : 15 phần tử
  @nguyenlinh200547
  #MamNonHuongSen.edu.vn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới