Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của t

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?
Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?
Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là
Câu 4: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số

1 bình luận về “Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của t”

 1. câu 1 : các số là bội của 3 :{ 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 ; 45 ; 48 ; 51 ; 54 ; 57 ;…} các số là ước của 54 :{ 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54}
    Vậy các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là :{ 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 }
  tổng cộng cố 6 số 
  câu 2 : cặp các ước của 180
   Ư( 180 ) = { 1 ; 180 ; 2 ; 90 ; 3 ; 60 ; 4 ; 45 ; 5 ; 36 ; 6 ; 30 ; 9 ; 20 ; 10 ; 18 ; 15 ; 12 }
  P là tập hợp các ước không nguyên tố của 180
  => P = { 1 ; 180 ; 90 ; 60 ; 4 ; 45 ; 36 ; 6 ; 30 ; 9 ; 20 ; 10 ; 18 ; 15 ; 12 }
  tập hợp P có 15 phần tử
  Vậy số phần tử của tập hợp P là : 15 phần tử
  câu 3 : 
  tổng 3 số là 106 nên chứng tỏ ít nhất một trong 3 số đó là số chẵn .
  vì 3 số là số nguyên tố và chỉ có một số nguyên tố chẵn là 2 .
  vậy, số nguyên tố thứ nhất cần tìm là 2
  tổng 2 số nguyên tố còn lại :
    106 – 2 = 104
   thấy, số nguyên tố lớn nhất và bé hơn 104 là 101 .
  => số nguyên tố thứ hai :
    104 – 101 = 3 ( thỏa mãn là số nguyên tố )
   vậy : 3 số nguyên tố cần tìm là 2, 3, 101
         số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn là 101
  câu 4 : 
  xét dãy 1000 , 1002 , …. 9998
  ta có ( 9998 – 1000 ) : 2 + 1 = 4500 ( số )
  vậy có 4500 số chẵn có 4 chữ số
  @nguyenlinh200547
  #MamNonHuongSen.edu.vn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới