Câu 17: a,Tìm số nguyên x,y biết (x-3) (y+1) b,cho M=1+3+3^2+3^3+…..+3^99+3^100

Câu 17:
a,Tìm số nguyên x,y biết (x-3) (y+1)
b,cho M=1+3+3^2+3^3+…..+3^99+3^100

1 bình luận về “Câu 17: a,Tìm số nguyên x,y biết (x-3) (y+1) b,cho M=1+3+3^2+3^3+…..+3^99+3^100”

 1. a.Ta có:
  15=1.15;15.1;3.5;5.3;(-1).(-15);(-15).(-1);(-3).(-5);(-5).(-3).
  Ta có bảng:
  x-3      1         15        3           5          (-1)         (-15)         (-3)         (-5)
  y+1      15        1         5            3         (-15)          (-1)         (-5)        (-3)
  x           4         18       6            8              2          (-12)         (-1)         (-2) 
  y          0         14         4           2          (-2)          (-16)         (-6)          (-4)
  Vậy x=(4;18;6;8;2;(-12);(-1);(-2)) và y=(0;14;4;2′(-2);(-16);(-6);(-4))        
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới