Chi đội lớp 6A có 45 học sinh . Trong đó, có 2 phần 5 học sinh đạt loại Tốt a) Tính số học sinh đạt loại tốt của lớp 6A b

Chi đội lớp 6A có 45 học sinh . Trong đó, có 2 phần 5 học sinh đạt loại Tốt
a) Tính số học sinh đạt loại tốt của lớp 6A
b) Số học sinh đạt loại tốt của lớp 6A bằng 3 phần 2 số học sinh đạt loại tốt của lớp 6B . Hỏi lớp 6B có bao nhiêu học sinh đạt loại TốtViết một bình luận