cho 3 điểm A, O, B sao cho OA bằng 2 cm AB băng 5cm lấy điểm M nằm trên đường thằng AB Sao cho OM bằng 1 cm tính độ dài đoạn

cho 3 điểm A, O, B sao cho OA bằng 2 cm AB băng 5cm lấy điểm M nằm trên đường thằng AB Sao cho OM bằng 1 cm tính độ dài đoạn thẳng AMViết một bình luận

Câu hỏi mới