Cho: A=10^10+1/10^10-1 B=10^10-1/10^10-3 So sánh A và B

Cho: A=10^10+1/10^10-1
B=10^10-1/10^10-3
So sánh A và BViết một bình luận

Câu hỏi mới