Cho A = 4+4^2+4^3+4^4+…+4^23+4^24 . Chứng minh A chia hết cho 84

Cho A = 4+4^2+4^3+4^4+…+4^23+4^24 . Chứng minh A chia hết cho 84Viết một bình luận

Câu hỏi mới