Cho biết A = 6 + 6^2+ 6^3+ 6^4 + 6^5 +6^6 + 6^7 + 6^8 + 6^9 Chứng tỏ A chia hết cho 43

Cho biết A = 6 + 6^2+ 6^3+ 6^4 + 6^5 +6^6 + 6^7 + 6^8 + 6^9
Chứng tỏ A chia hết cho 43

1 bình luận về “Cho biết A = 6 + 6^2+ 6^3+ 6^4 + 6^5 +6^6 + 6^7 + 6^8 + 6^9 Chứng tỏ A chia hết cho 43”

 1. A=6+6^2 + 6^3 + 6^4 +6^5 + 6^6 + 6^7+6^8+6^9
  A=(6+6^2+6^3) + (6^4+6^5+6^6) + (6^7 + 6^8 + 6^9)
  A=258 + 6^3(6+6^2+6^3) + 6^6(6+6^2+6^3)
  A=258+6^3 . 258+6^6 . 258
  A=258(1+6^3+6^6)
  A=43.6(1+6^3+6^6)
  Vì 43 \vdots 43 nên A \vdots 43
  Vậy A \vdots 43(đpcm)
  text[#Cloudy]
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới