Cho biểu thức a = 2n+1/n+3 (với n thuộc Z). Tính giá trị n để a là một phân số

Cho biểu thức a = 2n+1/n+3 (với n thuộc Z). Tính giá trị n để a là một phân sốViết một bình luận

Câu hỏi mới