Cho biểu thức P = -142+90+2x Tính giá trị của biểu thức P khi x = 21

Cho biểu thức P = -142+90+2x
Tính giá trị của biểu thức P khi x = 21Viết một bình luận

Câu hỏi mới