Cho đoạn thẳng AB = 8cm . Điểm C nằm giữa hai điểm A và B . So sánh hai đoạn thẳng AC và CB nếu : c, CB – CA =2cm

Cho đoạn thẳng AB = 8cm . Điểm C nằm giữa hai điểm A và B . So sánh hai đoạn thẳng AC và CB nếu :
c, CB – CA =2cmViết một bình luận

Câu hỏi mới