Cho hai điểm A va B thuộc tia Ox sao cho OA= 5cm; OB= 10cm a. Tính độ dài đoạn thẳng AB b. Điểm A có phải là trung điểm của

Cho hai điểm A va B thuộc tia Ox sao cho OA= 5cm; OB= 10cm
a. Tính độ dài đoạn thẳng AB
b. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?
c. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài các đoạn thẳng IA, IB, IO

1 bình luận về “Cho hai điểm A va B thuộc tia Ox sao cho OA= 5cm; OB= 10cm a. Tính độ dài đoạn thẳng AB b. Điểm A có phải là trung điểm của”

 1. Giải đáp +. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) + Trên tia Ox có OA<OB (5<10)
  → A nằm giữa hai điểm O và B
  → OA+AB=OB
  → AB=OB-OA=10-5=5cm
  Vậy AB=5cm
  b) + Ta có: A nằm giữa O và B (cmt)
                      {:(AB=5cm),(OA=5cm):}}=>AB=OA
  ⇒ A là trung điểm của OB
  c) + Vì I là trung điểm của AB (gt)
  → I nằm giữa hai điểm A và B 
  và IA=IB=(AB)/2=5/2=2,5cm
  + Vì A nằm giữa O và B
           I nằm giữa A và B
  → A nằm giữa O và I
  → OA+AI=OI
  → OI=5+2,5=7,5cm
  Vậy IA=IB=2,5cm và OI=7,5cm

  cho-hai-diem-a-va-b-thuoc-tia-o-sao-cho-oa-5cm-ob-10cm-a-tinh-do-dai-doan-thang-ab-b-diem-a-co-p

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới