Cho hai số 27 và 36. Hỏi BCNN(27,36) lớn gấp bao nhiêu lần ƯCLN(27,36).

Cho hai số 27 và 36. Hỏi BCNN(27,36) lớn gấp bao nhiêu lần ƯCLN(27,36).Viết một bình luận

Câu hỏi mới