Cho hai tập hợp A = { -8:-7;9;-9} và B ={ 3;7;-2;5}.Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của a + b ,biết a A và b B

Cho hai tập hợp A = { -8:-7;9;-9} và B ={ 3;7;-2;5}.Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của a + b ,biết a A và b BViết một bình luận

Câu hỏi mới