Cho `x in NN ; x > 1.` Chứng minh rằng `:` `1/x – 1/( x + 1 ) < 1/(x^2) < 1/(x-1) – 1/x`

Cho `x in NN ; x > 1.` Chứng minh rằng `:`
`1/x – 1/( x + 1 ) < 1/(x^2) < 1/(x-1) – 1/x`Viết một bình luận

Câu hỏi mới