Cho tổng: A=2+2^2+2^3+…+2^24 Chứng tỏ: a. A chia hết cho 3 b. A chia hết cho 6

Cho tổng: A=2+2^2+2^3+…+2^24
Chứng tỏ:
a. A chia hết cho 3
b. A chia hết cho 6Viết một bình luận

Câu hỏi mới