cho tổng sau: A= 1/1.2+1/2.7+1/7.5+1/5.13+1/13.8+1/8.19+1/11.19. Chứng tỏ rằng A<1

cho tổng sau: A= 1/1.2+1/2.7+1/7.5+1/5.13+1/13.8+1/8.19+1/11.19. Chứng tỏ rằng A<1

1 bình luận về “cho tổng sau: A= 1/1.2+1/2.7+1/7.5+1/5.13+1/13.8+1/8.19+1/11.19. Chứng tỏ rằng A<1”

Viết một bình luận