Chứng minh rằng 1 +3 ^2 + 3 ^4+….+3^100 chia hết cho 82

Chứng minh rằng 1 +3 ^2 + 3 ^4+….+3^100 chia hết cho 82Viết một bình luận

Câu hỏi mới