Chứng minh rằng: Nếu (ab + cd + eg) chia hết cho 11 thì abcdeg :11

Chứng minh rằng: Nếu (ab + cd + eg) chia hết cho 11 thì abcdeg :11

2 bình luận về “Chứng minh rằng: Nếu (ab + cd + eg) chia hết cho 11 thì abcdeg :11”

 1. Ta có : $\overline{abcaeg}$
  = $\overline{10000ab}$ + $\overline{100cd}$ + $\overline{eg}$
  = $\overline{9999ab}$ + $\overline{99cd}$ + ( ab + cd + eg )
  = 11 . $\overline{909ab}$ + 11 . $\overline{9cd}$ + ( ab + cd + eg )
  = 11 . ( $\overline{909ab}$ + $\overline{9cd}$ ) + ( ab + cd + eg ) $\vdots$ 11
  ⇒ $\overline{abcaeg}$ $\vdots$ 11

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:$\overline{abcdeg}$=$\overline{ab}$10 000 + $\overline{cd}$100 + $\overline{eg}$ 
                                            =($\overline{ab}$ + $\overline{cd}$ + $\overline{eg}$) +($\overline{ab}$9999 + $\overline{ab}$99 +  $\overline{eg}$)
  Vì $\overline{ab}$9999 + $\overline{ab}$99 $\vdots$ 11
  Nên $\overline{ab}$ + $\overline{cd}$ + $\overline{eg}$ $\vdots$ 11
  => $\overline{abcdeg}$ $\vdots$ 11

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới