chứng minh rằng : với mọi số tự nhiên n các số sau là các số nguyên tố cùng nhau b) 2n+5;n+2 c) n+2;3n+7 c) 2n+1;3n+1

chứng minh rằng : với mọi số tự nhiên n các số sau là các số nguyên tố cùng nhau
b) 2n+5;n+2
c) n+2;3n+7
c) 2n+1;3n+1Viết một bình luận

Câu hỏi mới