chứng minh số tự nhiên n lớn hơn 0 là số chính phương khi và chỉ khi ước tự nhiên của chúng là số lẻ

chứng minh số tự nhiên n lớn hơn 0 là số chính phương khi và chỉ khi ước tự nhiên của chúng là số lẻViết một bình luận

Câu hỏi mới