Chứng tỏ rằng 1/2²+1/3²+1/4²+…+1/100² < 3/4

Chứng tỏ rằng 1/2²+1/3²+1/4²+…+1/100² < 3/4
Viết một bình luận