chứng tỏ rằng nếu ( d + 2c + 4b) chia hết cho 8 thì abcd chía hết cho 8 (ĐỀ THI CHÍNH THỨC HSG TOÁN 6 HUYỆN BẢO THẮNG NĂM 20

chứng tỏ rằng nếu ( d + 2c + 4b) chia hết cho 8 thì abcd chía hết cho 8
(ĐỀ THI CHÍNH THỨC HSG TOÁN 6 HUYỆN BẢO THẮNG NĂM 2016 – 2017)

1 bình luận về “chứng tỏ rằng nếu ( d + 2c + 4b) chia hết cho 8 thì abcd chía hết cho 8 (ĐỀ THI CHÍNH THỨC HSG TOÁN 6 HUYỆN BẢO THẮNG NĂM 20”

  1.  $\overline{abcd}$ = 1000a + 100b + 10c + d = 100a + 96b + 8c + ( d + 2c + 4b )
    Ta thấy : 1000a $\vdots$ 8 ; 96b $\vdots$ 8 ; 8c $\vdots$ 8
    Và đề cho ta rằng ( d + 2c + 4b ) $\vdots$ 8
    Vậy suy ra nếu ( d + 2c + 4b ) $\vdots$ 8 thì $\overline{abcd}$ $\vdots$ 8 .

    Trả lời

Viết một bình luận