chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n , các số sau đây là 2 số nguyên tố cùng nhau: a) n+2 và 4n+7 b) 14n+3 và 21n+4 c) 2n+5 và

chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n , các số sau đây là 2 số nguyên tố cùng nhau:
a) n+2 và 4n+7
b) 14n+3 và 21n+4
c) 2n+5 và 3n +7
d) 2n+3 và 4n+7Viết một bình luận

Câu hỏi mới