CMR : `1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/100^2 < 2/4`

CMR : `1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + … + 1/100^2 < 2/4`
Viết một bình luận