CMR : B = 3.10^100 + 10 ^99 + 8 chia hết cho 24

CMR : B = 3.10^100 + 10 ^99 + 8 chia hết cho 24

2 bình luận về “CMR : B = 3.10^100 + 10 ^99 + 8 chia hết cho 24”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số chia hết cho 24 thì chia hết cho 3 và 8
  B=3*10^100+10^99 +8
  B=10^99(3*10+1)+8
  10^99 chia hết cho 8
  =>B chia hết cho 8
  B=30000….0000 +1000…000 +8
  B=310000…00008
  tổng các chữ số là 3+1+8=12 chia hết cho 3
  => B chia hết cho 3
  vậy B chai hết cho 24

  Trả lời
 2. B = 3.10^100 + 10 ^99 + 8
  B = 3.10^99.10 + 10^99 + 8
  B = 10^99(3.10 + 1) + 8
  B = 10^99.31 + 8
  B = 10…0 (99 chữ số 0) . 31 + 8
  B = 3100…0(99 chữ số 0) + 8 (1)
  B = 3100…8(98 chữ số 0)
  mà B = 3100…8(98 chữ số 0) có 3 + 1 + 8 = 12 chia hết cho 3
  =>B = 3100…8(98 chữ số 0) chia hết cho 3 (2)
  mà theo (1) thì 8 chia hết cho 8 và 3100…0(99 chữ số 0) chia hết cho 8
  =>B = 3100…0(99 chữ số 0) + 8 chia hết cho 8
  hay B = 3100…8(98 chữ số 0) chia hết cho 8 (3)
  Từ (2) và (3) =>B = 3100…8(98 chữ số 0) chia hết cho 24
  hay B = 3.10^100 + 10 ^99 + 8 chia hết cho 24.
  @vulenguyen191
  Vote 5 * và ctlhn nhé.
  =>>>

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới