có 2 bòi nước cùng chảy vào một bể không nước. vòi thứ nhất chảy 5 giờ thì đầy bể, vòi thứ 2 chảy 6 giờ thì đầy bể I 1) trong

có 2 bòi nước cùng chảy vào một bể không nước. vòi thứ nhất chảy 5 giờ thì đầy bể, vòi thứ 2 chảy 6 giờ thì đầy bể I 1) trong 1 giờ mỗi vòi chảy được mấy phần của bể? I 2) trong 1 giờ cả 2 vòi chảy được bao nhiêu phần của bể?Viết một bình luận

Câu hỏi mới