có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không nước vòi thứ nhất chảy 5 giờ thì đầy bể vòi thứ hai chảy 6 giờ thì đầy bể a, tro

có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không nước vòi thứ nhất chảy 5 giờ thì đầy bể vòi thứ hai chảy 6 giờ thì đầy bể
a, trong 1 giờ vòi nước chảy được mấy phần của bể
b, trong 1 giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần của bểViết một bình luận

Câu hỏi mới