CỨU TÔI VỚI MỌI NGƯỜI Câu 15(1,5 đ): a) Vẽ đường thẳng xy cắt đoạn thẳng AB tại O. Trên đường thẳng xy lấy 2 điểm C và D sao

CỨU TÔI VỚI MỌI NGƯỜI
Câu 15(1,5 đ): a) Vẽ đường thẳng xy cắt đoạn thẳng AB tại O. Trên đường thẳng xy lấy 2 điểm C và D sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng CD và CD =4 cm
b) Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ.
c) Tính độ dài đoạn OC và OD.Viết một bình luận

Câu hỏi mới