D= (-5)/7 – (-3)/4 – 1/5-2/7-1/4

D= (-5)/7 – (-3)/4 – 1/5-2/7-1/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới